Co mogę zaoferować?

1
SESJE COACHINGOWE DAJĄCE GRUNT DO ROZPOZNANIA WZAJEMNYCH POTRZEB I OCZEKIWAŃ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MEDIACJI WŁAŚCIWEJ
2
PRZESTRZEŃ DO NEGOCJACJI MIĘDZY ZWAŚNIONYMI STRONAMI ORAZ SPOTKANIA PROWADZĄCE DO ROZWIĄZANIA BĄDŹ ZAŁAGODZENIA KONFLIKTU
3
OPIEKA OKOŁO MEDIACYJNA OBEJMUJĄCA KONTAKT TELEFONICZNY I MAILOWY ORAZ SPOTKANIA WEDŁUG PREFERENCJI i POTRZEB UCZESTNIKÓW MEDIACJI

Moimi najczęstszymi klientami są:

Osoby, które znalazły się w nieuporządkowanych sytuacjach rodzinnych, osobistych i majątkowych, np:

 • Osoby ze związku małżeńskiego/partnerskiego, doświadczające trudności i dyskomfortu, częstych kłótni i niepokojów, dążące do właściwego załatwienia spraw około - rozstaniowych, czyli mieszkaniowych, majątkowych, rodzicielskich i innych spraw łączących dotychczasowych partnerów życiowych.

Osoby, które doświadczają skomplikowanych sytuacji w ramach stosunków zawodowych, cywilnych i handlowych, w tym podmioty gospodarcze, m.in.:

 • właściciele, przedstawiciele i współpracownicy przedsiębiorstw uwikłani w konflikty osobowe, hierarchiczne bądź finansowe,
 • pracodawca/przełożony/kierownk
 • pracownik/podwładny w konflikcie powstałym w ramach trwania stosunku pracy na tle wzajemnych naruszeń praw czy obowiązków wynikających z prawa pracy,
 • kontrahenci mający spór na tle realizacji pojedynczej umowy cywilnej lub złożonego kontraktu handlowego (nieprawidłowo wykonana usługa, zła jakość produktu, nieterminowo wykonana usługa).
 • osoby nie umiejące samodzielnie wyjść ze współwłasności oraz generujące konflikt na tle sposobu korzystania ze wspólnej nieruchomości,
 • osoby zaangażowane w konflikt na tle roszczeń o zapłatę odszkodowania,
 • osoby potrzebujące pomocy w podziale majątku wspólnego,
 • spadkobiercy, który nie mogą dojść do porozumienia,
 • osoby wplątane w konflikt na tle szkód czy błędów medycznych, pacjent - lekarz, dentysta, kosmetolog.

Osoby dotknięte przestępstwami karnymi przeciwko rodzinie, zdrowiu, życiu, wolności osobistej i seksualnej, m.in.

 • ofiara przestępstwa, dążąca do ustalenia kwestii zadośćuczynienia czy odszkodowania od sprawcy,
 • sprawca przestępstwa dążący do złagodzenia bądź uniknięcia grożącej mu sankcji karnej,
 • ofiara oczekująca od sprawcy poprawy i skruchy,
 • sprawca dążący odkupienia swoich win,
 • osoby szukające metod przywrócenia zaufania.

PRZYJAZNY MEDIATOR

zawodowo naprawiam relacje