Podstawowe cechy mediacji:

couple icon

DOBROWOLNOŚĆ

Mediacja jest dobrowolna, to znaczy, że obie strony sporu wyrażają wolę i chęć poddania się mediacji, a ponadto mogą na każdym etapie mediacji odstąpić od niej bez podawania przyczyn. Zainteresowani przystępują do mediacji z własnej woli i na własną odpowiedzialność, ponieważ to oni decydują o sposobie rozwiązania sporu i o sposobie zakończenia mediacji.
secret file icon

POUFNOŚĆ

Mediacja w całości przebiega tajnie, a wszystkie jej szczegóły są chronione prawnie. Poufność wiąże mediatora i wszystkich uczestników mediacji. Uczestnicy nie mogą ujawniać treści, które były przedmiotem mediacji, a nadto nie mogą wykorzystywać ich jako dowód w żadnym postępowaniu sądowym. Ponadto mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa, która daje uczestnikom dodatkową gwarancję poufności. Dyskrecja mediacji stanowi całkowite przeciwieństwo posiedzeń sądowych, które z zasady są jawne, co istotne jest dla tajemnic handlowych, reputacji zawodowej, wrażliwych spraw osobistych itp.
balance icon

BEZSTRONNOŚĆ

mediacji oznacza, że mediator nie może być powiązany z żadną ze stron i ma obowiązek niezwłocznie ujawnić stronom okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do jego bezstronności. Mediator nie może także faworyzować żadnej ze stron w trakcie procesu mediacyjnego. Mediator powinien podjąć decyzję o rezygnacji z prowadzenia postępowania, jeżeli nie byłby w stanie prowadzić go w sposób bezstronny.
team icon

NEUTRALNOŚĆ

Neutralność w mediacji to stosunek mediatora do konfliktu, charakteryzujący się nienarzucaniem stronom rozwiązań wyjścia z konfliktu. Zadaniem mediatora jest nakierowanie stron na wspólne ustalenie satysfakcjonującego sposobu rozwiązania sporu, a żadne z jego propozycji nie są dla stron wiążące.

Zalety mediacji

Mediacja to nie tylko procedura, to również swoista filozofia podejścia do problematyki konfliktu. Jest ona okazją do rozróżnienia stanowisk od potrzeb, interpretacji od faktów, pozwala na konstruktywne rozwiązywanie problemu i budowanie więzi. Mediacja nie zakłada szukania winnego, wykorzystuje potencjał każdego konfliktu i przekształca go w realne, satysfakcjonujące dla stron rozwiązania.

W drodze mediacji skonfliktowane strony mogą skrócić czas, a w konsekwencji również obniżyć koszty rozwiązywania sporów m.in. poprzez uniknięcie konieczności prowadzenia sporu w sądzie powszechnym. W Polsce dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, wraz z egzekwowaniem umów, trwa średnio 685 dni, a w mediacji sprawę można zakończyć w terminie 7 - 30 dni.

Dzięki mediacji, przebieg konfliktu pomiędzy stronami nie musi być destruktywny, może on prowadzić do rozwoju i okazać się produktywny dla stron. Dzięki mediacji skonfliktowane strony uczą się ponownie ze sobą rozmawiać.

Mediacja wzmacnia poczucie odpowiedzialności za własne zachowania oraz promuje dialog i aktywność

„Centralnym punktem mediacji jest odbudowanie wzajemnego zaufania i szacunku”

[Liv Larson]

Mediacja jest:

PRZYJAZNY MEDIATOR

zawodowo naprawiam relacje