Przebieg mediacji

one icon

Przygotowanie do mediacji

Dobre przygotowanie do mediacji to klucz do sukcesu. Mediację warto rozpocząć jeśli zależy nam na dialogu i osiągnięciu porozumienia, a relacje z drugą stroną są dla nas istotne. Przed mediacją należy zebrać całą, dostępną dokumentację, która może być pomocna w sprawie (umowy, faktury, rachunki, korespondencję, która miała miejsce między stronami konfliktu).
2 icon

Zdefiniowanie własnego celu

Przystępując do mediacji należy zdefiniować swój cel, przemyśleć silne i słabe strony swojej sytuacji, a następnie zwrócić uwagę na swoje oczekiwania i potrzeby. Nie należy trzymać się kurczowo swojego stanowiska, ale raczej otworzyć się na zmianę swojej sytuacji.
3 icon

Wniosek

Wniosek o przeprowadzenie mediacji strony składają wspólnie, albo składa go jedna strona z dodatkowym wnioskiem do mediatora o nawiązanie kontaktu z drugą stroną i odebranie od niej zgody na przeprowadzenie mediacji.
4 icon

Sesje wspólne

Podczas mediacji odbywają się sesje wspólne z uczestnikami, na których przedstawiane są zasady postępowania mediacyjnego i reguły rozmów, a następnie proponowane i analizowane wspólnie scenariusze możliwych i akceptowanych przez strony rozwiązań.
5 icon

Spotkania indywidualne

W trakcie mediacji uczestnicy mogą poprosić o spotkania indywidualne, na których będą mogły porozmawiać z mediatorem na osobności.
6 icon

Ugoda - porozumienie zawarte przed mediatorem

W przypadku porozumienia uczestników, spisywana jest ugoda, którą mediator - na prośbę stron - przedstawia w sądzie i prosi o zatwierdzenie, a w niektórych przypadkach także o nadanie klauzuli wykonalności.

W jaki sposób może zakończyć się mediacja?

Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony.

  • Mediator doręcza stronom odpis protokołu.
  • Mediator przekazuje sądowi protokół oraz ugodę, o ile została zawarta.
  • Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawna ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie. 
  • Sąd nie zatwierdzi ugody jeśli jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.
  • Jeśli ugoda której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej.
  • W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

PRZYJAZNY MEDIATOR

zawodowo naprawiam relacje